Tanlov

Davlat va huquq asoslari

Instructor
Raimov Elbek Bahodir o`g`li
2023-11-23 01:48:36
4 /4
326 nafar tinglovchi tanlagan

Modul haqida

Модулнинг мақсади:

Олий таълим муасасалари педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш курсининг мақсади педагог кадрларнинг ўқув-тарбиявий жараёнларни юксак илмий-методик даражада таъминлашлари учун зарур бўладиган касбий билим, кўникма ва малакаларини мунтазам янгилаш, малака талаблари, ўқув режа ва дастурлари асосида уларнинг касбий компетентлиги ва педагогик маҳоратини доимий ривожланишини таъминлашдан иборат.

Модулнинг вазифалари:

  • “Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)” йўналишида педагог кадрларнинг касбий билим, кўникма, малакаларини узлуксиз янгилаш ва ривожлантириш механизмларини яратиш;
  • замонавий талабларга мос ҳолда олий таълимнинг сифатини таъминлаш учун зарур бўлган педагогларнинг касбий компетентлик даражасини ошириш;

Modul tarkibi

Mavzular: 12 ta Hajmi: 24 soat
Davlat va huquq nazariyasi umumnazariy fan sifatida
Davlat va huquqning kelib chiqishi
Davlat tushunchasi, belgilari, mohiyati va tiplari
Davlat shakllari
Davlat funksiyalari
Davlat mexanizmi
Ijtimoiy normalar tushunchasi va ularning tasnifi
Huquqiy ong va huquqiy madaniyat
Huquq normalari tushunchasi, belgilari va о‘ziga xos xususiyatlari
Huquq shakli (manbai) tushunchasining mazmuni
Huquq ijodkorligi: tushunchasi, prinsiplari va turlari
Huquq tizimi

O‘qituvchi

instructor

Raimov Elbek Bahodir o`g`li

1 /1
Modullar: 1 ta Tinglovchilar: 326 nafar
Ko‘rish
EduMall - Professional LMS Education Center HTML Template
Buy Now