Tanlov

Ta’lim muassasasi rahbarining innovatsion kompetentligi

Instructor
Ишмухамедов Равшан Джураевич
2022-10-03 09:18:40
4.2 /12
222 nafar tinglovchi tanlagan

Modul haqida

Модулнинг мақсади:

тингловчиларнинг раҳбарлик маҳорати, педагогик маҳорат, педагогик такт, педагогиқ теҳниқа ва маданияти назарияси ҳамда амалиёти бўйича билимли, етук малақага эга бўлишларини таъминлашдир. Педагогик – психологик йўналишидаги тайёргарлиқ тизими тингловчиларни ўқув-тарбиявий жараён асосида ётган қонуниятларни эгаллашга, раҳбарлик фаолияти, раҳбарлик маҳорати ва маданияти моҳиятини тушуниш, бу жараённинг услуб ва тамойилларини қадрлар тайёрлаш ва қайта тайёрлаш тизимига қўчириш малақасига эга бўлиш, раҳбарлик маҳорати ва маданияти, такт ва теҳникасини тизимга солиш ва уни шакллантириш, янги ахборотлар, янгиликлар билан бойитиш, кенгайтириш, ривожлантиришга қаратилган.

Modul tarkibi

Mavzular: 6 ta Hajmi: 12 soat
RAHBARNING INNOVATSION FAOLIYATIDA KASBIY KOMPETENTLIK
RAHBARLIK FAOLIYATIDA BOSHQARUV STILI
RAHBARNING INNOVATSION FAOLIYATINI TASHKIL ETISHDA ANDRAGOGIKA FANINING O‘RNI
Rahbarlik jarayonida muomala va o‘zaro munosabat madaniyati
Rahbarlar faoliyatida uchraydigan to‘siqlar va ularni yechish yo‘llari
Rahbarning jamoa va “muammoli xodimlar” bilan ishlash, boshqarish mahorati, kompetentlik va kreativligi

O‘qituvchi

instructor

Ишмухамедов Равшан Джураевич

4.1 /10
Modullar: 1 ta Tinglovchilar: 222 nafar
Ko‘rish
EduMall - Professional LMS Education Center HTML Template
Buy Now